ตัวชี้วัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี

  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Read Article →

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551 ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

Read Article →