การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานหลักสูตร..(Pedagogical Content Knowledge:PCK)

Pedagogical Content Knowledge: PCK
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานหลักสูตร

เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักการศึกษาวิทยาศาสตร์ว่า แม้ครูจะมีความรู้ด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์มากและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ และวิธีการสอนอย่างหลากหลายมาแล้ว แต่ก็ยังพบว่ามีปัญหาในการนำมาใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร (Pedagogical Content Knowledge:PCK) ทำให้ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไม่ดีเท่าที่ควร

องค์ประกอบที่สำคัญของ PCK ประกอบด้วยความรู้ 3 ส่วน ที่ครูต้องรู้อย่างชัดเจนเพื่อจะนำไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองมาตรฐานของหลักสูตร โดยความรู้แต่ละด้านมีความสำคัญเท่าเทียมกัน หากขาดความรู้ด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ทั้ง 3 ด้านได้อย่างเหมาะสม ก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

ความรู้ทั้ง 3 ด้านที่เป็นองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ PCK คือ

1.ความรู้ด้านเนื้อหา (Content knowledge) ซึ่งครูส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว โดยได้รับความรู้จากวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ครูได้เรียนรู้มาแล้วก่อนมาเป็นครู และครูจะต้องติดตามความก้าวหน้าในองค์ความรู้ต่างๆอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ประกอบอาชีพครู

2.ความรู้ด้านการสอน (pedagogical knowledge) ได้แก่ ธรรมชาติของนักเรียน การเรียนรู้ของนักเรียน การจัดการในชั้นเรียน หลักสูตรและการสอน ครูควรนำความรู้ในด้านนี้ไปใช้ให้สอดคล้องกับความรู้ด้านเนื้อหา เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.ความรู้ด้านบริบท (contextual knowledge) ได้แก่ บริบททางการศึกษาทั่วไป เช่น นโยบายทางการศึกษาต่างๆ ทั้งระดับประเทศ สภาพแวดล้อมของชุมชนและโรงเรียน ศิษย์เก่าของโรงเรียน และบริบทเฉพาะ เช่น ตัวนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เดิมซึ่งมีทั้งความรู้ที่ถูกต้อง และความรู้ที่คาดเคลื่อน ซึ่งครูจะต้องแก้ไขให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง

การที่ครูจะจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ครูจะต้องเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้งสามด้าน คือ ด้านเนื้อหาวิชา ด้านการสอน และด้านบริบท ให้สอดคล้องและเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทความนี้เป็นสรุปส่วนหนึ่งของ เอกสารการอบรม ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ แนวทางสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s