ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

.

เอกสารประกอบ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

.

.

.

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

.

.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

.

.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

.

.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

.

.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

.

.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

.

.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

.

.

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

.

.

เอกสารประกอบ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s