26-30 มีค.2555 อบรมครูผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

อบรมครูผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (สควค.)

การจัดการการเรียนรู้แบบ PCK ( Pedagogical Content Knowledge )
เมื่อวันที่26 – 30 มีนาคม 2555 ผมได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ณ อลงกต รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่ง/หนังสือรับเลขที่ ศธ๕๔๗๘.๑/ว๑๗๗๐ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2555 หน่วยงานที่จัด คือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดังเอกสารแนบ

ซึ่งวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์แบบ PCK

ประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม ครูผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

ครูสควค. และครูพี่เลี้ยง ร่วมรับฟังการอบรมอย่างตั้งใจ

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
PCK ย่อมาจาก Pedagogical Content Knowledge ประกอบด้วย ความรู้ด้านเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ (Content Knowledge) ความรู้ด้านการสอน(Pedagogical) และความรู้ด้านบริบท (Contextual Knowledge) :ซึ่งรูปแบบการจัดการการเรียนรู้จะใช้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) หรือที่เรียกสั้นๆว่า การสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ตามที่ สสวท. แนะนำว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลวิธีและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม PCK ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เช่น

ขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ (Engagement)
กลวิธีและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมมากๆ สำหรับขั้นนี้คือ

1. K W L : Knowledge Want to know Learning

2. Think – Pair – Share

3. Role play

การให้ผู้เรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติเป็นสิ่งต่างๆ ก็เป็นวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ

ขั้นที่ 2 การสำรวจและค้นหา (Exploration)
กลวิธีและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับขั้นนี้คือ

1. P O E : Predict Oberve Explain

2. Think – Pair – Share

3. Survay

4. Experiments

การทดลอง เป็นกระบวนการที่ดีที่สุด ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

การสำรวจ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ ทำให้ผู้เรียนได้ออกไปใกล้ชิดธรรมชาติ และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ด้วย

ขั้นที่ 3 การอธิบาย (Explanation)
กลวิธีและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับขั้นนี้คือ

1. P O E : Predict Oberve Explain

2. การอธิบาย (วิธีนี้ตรงสุดๆเลยครับ แต่ควรให้ผู้เรียนเป็นผู้อธิบาย และอภิปราย ส่วนครูก็ช่วยเสริมเติมเต็มเท่านั้น)

เรานำผลที่ได้จากการทดลอง หรือสำรวจมาอธิบาย และอภิปรายร่วมกันครับ

ขั้นที่ 4 การขยายความรู้ (Elaboration)
กลวิธีและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมมากๆ สำหรับขั้นนี้คือ

1. การสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ

2. GW : Gallery walk

ตัวอย่างชิ้นงาน ที่ได้จากการขยายความรู้ ซึ่งเป็นผลงานที่จะนำไปใช้ใน GW ต่อไป

นอกจากนี้การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ยังเป็นการฝึกกระบวนการกลุ่ม ซึ่งการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะทำการใดๆ

แผนผังเวนน์ ซึ่งเป็นผลงานที่จะนำไปใช้ใน GW

แผ่นพับที่ร่วมกันสร้างสรรค์ ที่ได้จากการขยายความรู้ เป็นผลงานที่จะนำไปใช้ใน GW

GW : Gallery walk จริงๆแล้ว GW สามารถใช้ในการประเมินผลผู้เรียนได้ด้วย ทั้งผู้เรียนประเมินด้วยกันเอง หรือครูประเมินผู้เรียน

ผู้เรียนร่วมกิจกรรม GW และร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินชิ้นงาน

ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation)
กลวิธีและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมมากๆ สำหรับขั้นนี้คือ

1. Exit ticket

ส่วนกลวิธีและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับเกือบทุกขั้นตอนของ 5E (ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับขั้นที่ 1-4 )คือ

1. Brainstorming (ระดมความคิด)

2. Vann diagram ( แผนผังเวนน์ )

3. Concept map ( แผนผังความคิดหลัก )

4. Mind map ( แผนผังความคิด )

5. Dominoes game (เกมโดมิโน)

6. Jigsaw ( จิ๊กซอว์ )

7. Active reading & Wrtiting

ท้ายสุดของการอบรม คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผน ก็มีการวิเคราะห์ และให้คำแนะนำ ช่วยๆกันนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วการอบรมครั้งนี้มีความหลากหลายของกิจกรรมมากครับ แต่เก็บรูปมาเพียงบางส่วนเท่านั้น (ตอนนั้นไม่่คิดว่าจะได้นำมาเขียนลงเวปครับ)

คุณครูมยุรี ซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยง สควค. ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นตัวแทนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชในการรับเกียรติบัตร

ท่านวิทยากรร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับ วิทยากรแต่ละท่านเก่งมากๆเลยครับ และการอบรมครั้งนี้เป็นอะไรที่ดีมาก เพราะทุกคนตั้งใจมากๆครับ

ยังมีรูปอีกเยอะครับ แต่ตอนนี้อัพจากไอแพดไม่ขึ้นเลยครับ ขอติดไว้ก่อน

สิ่งที่จะนำไปปรับใช้ที่โรงเรียน
1. ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้และกลวิธีและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ของตน โดยคำนึงถึง PCK ให้มากที่สุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s